Đề thi thử Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 11 có lời giải

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 11 có lời giải

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 11 có lời giải pdf

Download ngay

các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Nước brom Kết tủa trắng
Y Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Z Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam
T Quỳ tím Chuyển màu hồng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Phenol, hồ tinh bột, axit axetic, glixerol B. Glixerol, axit axetic, phenol, hồ tinh bột
C. Phenol, hồ tinh bột, glixerol, axit axetic D. Axit axetic, hồ tinh bột, phenol, glixerol
IV. Vận dụng cao
Câu 38. Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy
hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,34 gam
X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của hai axit có mạch không phân
nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử
cacbon. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là
A. 7,47% B. 4,98% C. 12,56% D. 4,19%
Câu 39. Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al(NO3)3 và MgCO3 (trong đó oxi chiếm 41,618% về khối lượng). Hòa
tan hết 20,76 gam X trong dung dịch chứa 0,48 mol H2SO4 và x mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được
dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 56,28 gam và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm
CO2, N2, H2. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 13,34 gam kết tủa. Giá trị của x là.
A. 0,02 B. 0,04 C. 0,06 D. 0,08
Câu 40. Hỗn hợp X gồm anđehit fomic, anđehit axetic, metyl fomat, etyl axetat và một axit cacboxylic no,
hai chức, mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn 29 gam hỗn hợp X (số mol của anđehit fomic bằng số mol của
metyl fomat) cần dùng 21,84 lít (đktc) khí O2, sau phản ứng thu được sản phẩm cháy gồm H2O và 22,4 lít

(đktc) khí CO2. Mặt khác, 43,5 gam hỗn hợp X tác dụng với 400 ml dung dịch NaHCO3 1M, sau khi kết
thúc phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị có thể có của m là
A. 34,8 B. 21,8 C. 32,7 D. 36,9

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >