Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 6

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 6

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 6 pdf

Download ngay

m Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,20M. B. 0,01M. C. 0,02M. D. 0,10M.
Câu 46: [ID: 130731] Chất không có phản ứng thủy phân là
A. Glucozơ. B. Etyl axetat. C. Gly-Ala. D. Saccarozơ.
Câu 47: [ID: 130732] Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Ca. B. Fe. C. Zn. D. Cu.
Câu 48: [ID: 130733] Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+. Để xử lí sơ bộ và làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng dung dịch chất nào sau đây?
A. HCl. B. NaCl. C. Ca(OH)2. D. KOH.
Câu 49: [ID: 130734] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4 và C2H4, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của C2H4 trong X là
A. 40%. B. 50%. C. 75%. D. 25%.
Câu 50: [ID: 130735] Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Ag và Fe vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Ag trong X là
A. 56,0%. B. 40,6%. C. 59,4%. D. 44,0%.
Câu 51: [ID: 130736] Dung dịch NaOH 0,01M có pH bằng
A. 13. B. 12. C. 1. D. 2.
Câu 52: [ID: 130737] Cho các chất sau: Al, Fe(OH)3, Al2O3, NaHCO3. Số chất trong dãy vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 53: [ID: 130738] Đốt cháy hoàn toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?
A. CH3OOCCOOCH3. B. C2H5COOCH3. C. C6H5COOCH3. D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 54: [ID: 130739] Lên men m gam glucozơ để điều chế ancol etylic (với hiệu suất phản ứng 80%) và thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 36,0. B. 28,8. C. 57,6. D. 45,0.
Câu 55: [ID: 130740] Để oxi hóa hết 6,0 gam kim loại R (hóa trị II) cần vừa đủ 0,15 mol khí Cl2. Kim loại R là
A. Ca. B. Mg. C. Ba. D. Be.
Câu 56: [ID: 130741] Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là
A. 16. B. 18. C. 22. D. 14.
Câu 5

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >