Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 6

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 6

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 6 pdf

Download ngay

H + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + H2O.
Theo đó, có 3 chất thỏa mãn yêu cầu → chọn A.
Câu 37. Chọn đáp án B
Este không có liên kết hiđro liên phân tử nên có nhiệt độ thấp nhất dãy.
MHCOOCH3
< MCH3 COOCH3 ⇒ t 0 s HCOOCH3 < t0 s CH3 COOCH3 . Lực liên kết hiđro liên phân tử của axit cacboxylic mạnh hơn ancol → t 0 s ancol < t0 s axit; lại có trong axit; MCH3 COOH < MC2 H5 COOH || ⇒ t 0 s C3 H7 OH < t0 s CH3 COOH < t 0 s C2 H5 COOH. Theo đó, thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là: (3) > (1) > (5) > (4) > (2). Chọn B.
Câu 38. Chọn đáp án B
Các loại chất béo có thể tạo ra từ phản ứng gồm:

Tổng có 6 chất ⇒ Chọn đáp án B.
Câu 39. Chọn đáp án C
nH2
O = nNO2
⇒ ghép khí: N2O + NO2 = N2O3 = 3NO ⇒ quy A về N2 và NO.

Đặt nN2
= x mol; nNO = y mol ⇒ x + y = 0,1 mol và mhh khí = 28x + 30y = 0,1 × 14,5 × 2
⇒ giải ra: x = y = 0,05 mol. Hai kim loại Mg, Zn → chú ý có muối amoni!
Ta có: nHNO3

= 10nNH4
+
+ 12nN2
+ 4nNO ⇒ nNH4
+
= 0,04 mol.
Gọi số mol Mg là a và Zn là b ⇒ 24a + 65b = 19,225;
Lại theo bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04 × 8 + 0,05 × 10 + 0,05 × 3
||⇒ giải ra: a = 0,3 mol; b = 0,185 mol ⇒ %mMg = 0,3 × 24 ÷ 19,225 × 100% = 37,45%
Câu 40. Chọn đáp án D
Đốt 11,16 gam E + 0,59 gam O2 → ? CO2 + 0,52 mol H2O.
⇒ Bảo toàn khối lượng có: nCO2

= 0,47 < nH2 O → Z là ancol no, 2 chức. Quy đổi E về hỗn hợp gồm: CH2=CHCOOH, C2H4(OH)2, CH2, H2O. nCH2 =CHCOOH = nBr2 = 0,04 mol. Đặt nC2 H4 (OH)2 = x mol; nCH2 = y mol; nH2 O = z mol. Ta có: mE = 0,04 × 72 + 62x + 14y + 18z = 11,16 gam; Bảo toàn cacbon: 0,04 × 3 + 2x + y = 0,47 và bảo toàn H: 0,04 × 2 + 3x + y + z = 0,52. ⇒ Giải hệ được: x = 0,11 mol; y = 0,13 mol; z = 0,02 mol. Do Z cùng số C với X nên Z phải có ít nhất 3C ⇒ ghép vừa đủ 1 CH2 cho Z. Z là C3H6(OH)2 và còn dư 0,13 – 0,11 = 0,02 mol CH2 cho axit. ⇒ muối gồm CH2=CHCOOK: 0,04 mol; C2: 0,02 mol ⇒ m = Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >