Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

oãng) thu được 2 sản phẩm hữu
cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. propyl fomat B. ancol etylic C. metyl propionat D. etyl axetat

Câu 34. Cho phản ứng: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số của HNO3 trong phương trình khi
cân bằng là
A. 4 B. 12 C. 10 D. 6
Câu 35. Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là
A. CH3COOH B. CH3CHO C. CH3NH2 D. H2NCH2COOH
Câu 36. Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
A. 3 B. 5 C. 1 D. 4
III. Vận dụng
Câu 37. Sắp xếp các chất sau đây theo giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2),
CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)
A. (3) > (5) > (1) > (2) > (4) B. (3) > (1) > (5) > (4) > (2)
C. (1) > (3) > (4) > (5) > (2) D. (3) > (1) > (4) > (5) > (2)
Câu 38. Cgo glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH thì tạo ra bao
nhiêu loại chất béo
A. 17 B. 6 C. 16 D. 18
IV. Vận dụng cao
Câu 39. Để hòa tan hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùng vừa đủ 800ml dung dịch
HNO3 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2,
N2O, NO, NO2 (trong đó số mol của N2O và NO2 bằng nhau) có tỉ khối đối với H2 là 14,5. Phần trăm về
khối lượng của Mg trong X là
A. 62,55 B. 90,58 C. 37,45 D. 9,42
Câu 40. Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là: A. 5,04 gam B. 5,44 gam C. 5,80 gam D. 4,68 gam HƯỚN Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >