Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

đều thu được kết tủa ⇒ chọn đáp án A.
Câu 34. Chọn đáp án A
Phát biểu (a), (b) đúng.
• phát biểu (c) sai vì amilozơ có mạch cacbon không phân nhánh, amilopectin mới phân nhánh.
• (d) cũng sai vì phenol ít tan trong nước và cũng không tan trong dung dịch HCl.
⇒ có 2 phát biểu đúng, 2 phát biểu sai → chọn đáp án A.
Câu 35. Chọn đáp án A
2Y → ete + H2O || Bảo toàn khối lượng có: nH2O = (6,44 – 5,18) ÷ 18 = 0,07 mol.
||⇒ nX = nY = 2nH2O = 0,14 mol. Bảo toàn khối lượng có: mX = 12,32 gam
MX = 88 ⇒ X là C4H8O2. Lại có MY = 46 → Y là C2H5OH.
⇒ cấu tạo của X X là CH3COOC2H5 có tên gọi là etyl axetat.
Câu 36. Chọn đáp án C
Đặt nNO = x; nCO2

= y → x + y = 0,2 || 30x + 44y = 0,2 × 18,5 × 2

⇒ x = y = 0,1 mol ⇒ nMgCO3 = 0,1 mol.
Đặt nMg = a; nMgO = b; nNH4

+ = c. Bảo toàn electron: 2a = 8c + 0,1 × 3

nH
+
= 4nNO + 10nNH4
+
+ 2nO + 2nCO3 ⇒ 2,15 = 4 × 0,1 + 10c + 2b + 2 × 0,1

mMg + mMgO + mMgCO3

= 30 ⇒ 24a + 40b + 0,1 × 84 = 30
Giải hệ có: a = 0,65 mol; b = 0,15 mol; c = 0,125 mol.
⇒ muối gồm 0,9 mol Mg(NO3)2 và 0,125 mol NH4NO3 ⇒ m = 143,2 (g).
Câu 37. Chọn đáp án C
Phản ứng với Br2/H2O thu được kết tủa trắng ⇒ X là phenol:


Phản ứng màu với dung dịch I2 có màu xanh tím ⇒ Y là hồ tinh bột.
Do cấu tạo xoắn lỗ rỗng, các phân tử I2 bị hấp thụ → màu xanh tím.

Làm quỳ tím chuyể màu hồng → T là axit axetic.
Phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam → Z là glixerol:


Theo đó, dãy các chất X, Y, Z, T ứng với các chất trong đáp án C.
Câu 38. Chọn đáp án B
35,34 gam X + 1,595 mol O2 → ? CO2 + 22,14 gam H2O.
Bảo toàn khối lượng có: nCO2

= 1,46 > nH2O ⇒ có chứa este ≥ 2 chức.
Do Y gồm các axit mạch không phân nhánh ⇒ chứa tối đa 2 chức.
Lại có Z chỉ chứa tối đa 2 chức ⇒ este mạch hở chỉ chứa tối đa 2 chức
⇒ X gồm hỗn hợp các este no, mạch hở, đơn chức hoặc 2 chức.
Bảo toàn nguyên tố oxi: nO/X = 1,46 × 2 + 1,23 – 1,595 × 2 =

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >