Đề thi thử Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

61,20%. D. 21,68%.
Câu 31: [ID: 119377] Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ, cường độ dòng điện là 5A trong thời gian 25 phút 44 giây thì dừng lại. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là
A. 3,2 gam. B. 3,84 gam. C. 2,88 gam. D. 2,56 gam.
Câu 32: [ID: 119378] Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to) thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
A. Glucozo, sobitol. B. Glucozo, fructozo. C. Glucozo, saccarozo. D. Glucozo, etanol.
Câu 33: [ID: 119379] Lấy m gam Mg tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 0,2M và Fe(NO3)3 2M. Kết thúc phản ứng thu được (m + 4) gam kim loại. Gọi a là tổng các giá trị m thỏa mãn bài toán trên, giá trị của a là
A. 25,3. B. 7,3. C. 18,5. D. 24,8.
Câu 34: [ID: 119380] Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X, este đơn chức Y và anđehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hidro) có tỉ lệ mol tương ứng 3:1:2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác, cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 86,4. B. 97,2. C. 64,8. D. 108.
Câu 35: [ID: 119381] Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước, thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít khí H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 15. B. 14. C. 13. D. 12.

Câu 36: [ID: 119382] Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc c

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >