Đề thi thử Hóa 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 Đề khởi động - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay

òn 48,175g H 2 O
Vậy cứ 48,175g H 2 O thì có 0,05 mol HCl => 385,4g H 2 O thì có 0,4 mol HCl
Ta có ∶ H 2 + Cl 2 → 2HCl
222HClVVH

dư và tính H% theo 2

0,4
0,56 ClH

Câu 13:
Đáp án : D
Hướng dẫn : 30,20,1 mol; n molNaNOCun
2

32382324CuHNOCuNOHO

Ban đầu 0,1 0,5 0,2
Phản ứng 0,1
4
15
1
15

→ V NO = 1,49l
Câu 14:
Đáp án : B
Hướng dẫn : 5822CHO
Các este mạch hở có công thức phân tử là C 5 H 8 O 2 khi bị xà phòng hóa tạo ra một anđêhit
(Không tính đồng phân lập thể) là :
HCOOCH=CHCH 2 CH 3 , CH 3 COOCH=CHCH 3 , CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 ,
HCOOCH=C(CH 3 )CH 3
Câu 15:

Đáp án : A
Hướng dẫn : 23222
22CONHNHCOHO

22243
22NHCOHONHCO
43433
2NHCONHHCONH
43322NHHCONHCOHO
Câu 16:
Đáp án : D
Hướng dẫn :
Gọi số gốc glyxin và alanin trong chuỗi peptit lần lượt là a, b
Ta có : 34575894.18758972 abab và 5 ab
→a=2 và b=3
Câu 17: Đáp án : B
Câu 18:
Đáp án : C
Hướng dẫn : 8104CHO
Câu 19:
Đáp án : D
Hướng dẫn : A loại amoni clorua, B và C loại anilin.
Câu 20:
Đáp án : D
Hướng dẫn : Các cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường:
Cu và dung dịch FeCl 3 ; H 2 S và dung dịch CuSO 4 dung dịch AgNO 3 và dung dịch FeCl 3
Câu 21:
Đáp án : A
Hướng dẫn :
– Saccarozơ , glucozơ : dung dịch màu xanh lam ; anđêhit axetic : kết tủa đỏ gạch → nhận ra
anđêhit axetic
– Đun nóng các dung dịch màu xanh lam, lọ nào cho kết tủa đỏ gạch khi đun nóng là
glucozơ
Câu 22:
Đáp án : C
Hướng dẫn : 3,42:3420,1 molmann
Mantozơ→ 2Glucozơ , nên

0,1.2.0,80,16 mol
Glun
220,3638,88man dö molm gam
AgGluAgnnn
Câu 23:
Đáp án : A
Hướng dẫn : Gọi axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở là RCOOH
Ta có 2RCOOH + CaCO 3 → (RCOO) 2 Ca + H 2 O + CO 2


5,7617,28
.

4524044.2RR

Câu 24: Đáp án : C
Câu 25:
Đáp án 😀
Hướng dẫn : M X = 48, nên công thức chung của X là C C 3,5 H 6
Câu 26:
Đáp án : B
Hướng dẫn :
Các ankin ứng với công thức phân tử C 5 H 8 :
CH ≡ C − CH 2 − C

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >