Đề thi thử Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 6

Đề thi thử Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 6

Đề thi thử Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 6 pdf

Download ngay

già, trẻ em và người ốm.
Trong công nghiệp glucozơ được dùng tráng gương, tráng ruột phích. Glucozơ có công thức hóa học là:
A. C 6 H 22 O 5 B. C 6 H 12 O 6 C. C 12 H 22 O 11 D. C 6 H 10 O 5
Câu 20. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC 2 H 5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn
dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 3,2 B. 3,4 C. 5,2 D. 4,8
Câu 21. Metylamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. CH 3 COOH B. FeCl 3 C. HCl D. NaOH
Câu 22. Một loại mùn cưa có chứa 60% xenlulozơ. Dùng 1kg mùn cưa trên có thể sản xuất được bao
nhiêu lít cồn 70°? (Biết hiệu suất của quá trình là 70%; khối lượng riêng của C 2 H 5 OH nguyên chất là 0,8
g/ml).
A. ≈ 0,426 lít B. ≈ 0,596 lít C. ≈ 0,298 lít D. ≈ 0,543 lít
Câu 23. Cho 1,5 gam H 2 NCH 2 COOH tác dụng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m là
A. 2,96 B. 10,57 C. 11,05 D. 2,23
Câu 24. Dãy gồm các chất đều bị thủy phân trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, đun nóng là
A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ B. fructozơ, saccarozơ và tinh bột
C. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ D. glucozơ, saccarozơ và fructozơ
Câu 25. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol
và 459 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 442 B. 444 C. 445 D. 443
Câu 26. Cho các este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat. Số este phản ứng
được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 27. Có ba chất hữu cơ H 2 NCH 2 COOH, CH 3 CH 2 COOH, CH 3 CH 2 NH 2 . Để nhận biết ra dung dịch của
các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?
A. NaoH B. HCl C. Quỳ tím D. CH 3 OH/HCl
Câu 28. Cho 0,1 mol axit glutamic vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch
NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là
A. 0,35 mol B. 0,50 mol C. 0,6 mol

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >