Đề thi thử Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

7 gam H2O. Mặt khác 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T bằng 6.
B. Tên gọi của Z là etylen glicol.
C. Thành phần phần trăm theo số mol của Y trong M là 12,5%.
D. Tổng số nguyên tử hidro trong hai phân tử X, Y là 6.
Câu 78: Hỗn hợp X gồm propan, etylen glicol và một số ancol no đơn chức mạch hở (trong đó propan và etylen glicol có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa trong bình. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 43,90. B. 47,47. C. 42,15. D. 45,70.
Câu 79: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là:
A. 50,4. B. 51,1. C. 23,5. D. 25,6.
Câu 80: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0 896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị gần đúng nhất của m là:
A. 8. B. 9,5. C. 8,5. D. 9,0.

10XYOURMARK – MÔN HÓA 44 TỰ HỌC 365

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 10
CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn a gam trilixerit X cần vừ a đủ 4,83 mol O2, thu đươc 3,42 mol CO2 và 3,18 mol
H2O. Măṭ khác, cho

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >