Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết
4/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

– Chất lượng đô thị lớn chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.
2. Mạng lƣới đô thị:
* Căn cứ vào số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp, mạng lưới đô thị được phân thành 6 loại. Năm 2006 cả nước có 689 đô thị, trong đó có 38 thành phố, 54 thị xã và 597 thị trấn.
– Loại đặc biệt: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
* Căn cứ vào cấp quản lí.
– Đô thị trực thuộc TW: 5 đô thị
– Đô thị trực thuộc tỉnh.
3. Ảnh hƣởng cuả đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội: (Mối quan hệ)
– Tích cực:
+ Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
+ Ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, các vùng.
+ Tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hoá lớn, đa dạng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,
tạo động lực phát triển.
+ Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
– Tiêu cực: Nảy sinh nhiều vấn đề:
+ Ô nhiễm môi trường.
+ An ninh trật tự xã hội,…việc làm.
4. Những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hóa:
– Chú ý phát triển mạng lưới đô thị lớn vì nó là trung tâm, hạt nhân phát triển của

vùng.

– Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn.
– Đảm bảo sự cân đối giữa tốc độ và quy mô dân số lao động của đô thị, số lao động

của đô thị với sự phát triển KT-XH của đô thị trong tương lai.
– Có kế hoạch phát triển cân đối giữa KT-XH đô thị với kết cấu hạ tầng đô thị.
– Quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ đô thị để vừa đảm bảo môi trường xã hội đô thị làng mạnh, vừa đảm bảo môi trường sống trong sạch, cải thiện đáng kể điều kiện sống.

CHUYÊN ĐỀ IV
1. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

1. Vấn đề tăng trƣởng tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP):
* Có ý nghĩa hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế ở nước ta:
– Quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, vì vậy cần tăng trưởng GDP với tốc độ cao.
– Tăng trưởng GDP sẽ tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.
* Tình hình tăng trưởng GDP:
– Từ năm 1990 –

Hiện tại Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >