Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 14 có lời giải pdf

Download ngay


u(cm)
1, 52 t

các thời điểm. Biết t2 – t1 = 0,11 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Chu
kì dao động của sóng có giá trị là
A. 0,4s B. 1,2s
C. 0,5s D. 0,6s

0, 35
O

A

M N 2
x
t1

Câu 35: Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V điện trở trong r = 2 Ω nối với biến trở R tạo thành mạch kín. Thay đổi R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại. Công suất cực đại trên R có giá trị bằng
A. 9W B. 21W C. 18W D. 6W

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U  100

V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay

đổi. Khi điện áp hiệu dụng ULmax thì UC = 200 V. Giá trị ULmax là
A. 200V B. 150V C. 100V D. 300V
Câu 37: Thấu kính hội tụ L song song với màn E. Trên trục chính thấu kính có điểm sáng A. Điểm sáng A và màn được giữ cố định, khoảng cách từ A đến màn là 100 cm. Khi tịnh tiến thấu kính trong khoảng giữa A và màn người ta thấy vệt sáng trên màn không bao giờ thu lại thành một điểm. Khi thấu kính cách màn 40 cm thì vệt sáng trên màn có bán kính nhỏ nhất. Tiêu cự của thấu kính có giá trị bằng
A. 36cm B. 9cm C. 24cm D. 18cm
Câu 38: Phương trình li độ của một vật là x  6 cos 5t    cm . Kể từ thời điểm ban đầu đến khi t = 1s
 3 
 
thì số lần vật đi qua li độ x = 2cm là
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm

với độ tự cảm L 

0, 6 H

và tụ có điện dung C 

103
3

F mắc nối tiếp. Đặt

P(W)

2

điện áp xoay chiều u = U0 cos100πt (V) vào hai đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch
vào giá trị R theo đường 1, nối tắt cuộn dây thì đồ thị biểu diễn sự phụ O 10
thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R là đường 2 (hình vẽ bên). Điện trở thuần của cuộn dây có giá trị bằng

1

R 

A.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >