Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 9

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 9 pdf

Download ngay


 x 
 3 
  mm (với x đo bằng m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 30m/s B. 60m/s C. 60mm/s D. 60cm/s
Câu 10: Trong thí nghiệm khe Yang ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn ra xa hai khe một đoạn d thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 10d nữa thì A, B lại là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vân sáng nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ mấy?
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 11: Số hạt phân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. Tại thời điểm t = 32 ngày, số hạt nhân phóng xạ còn lại là
A. 28.1024 hạt B. 30.1024 hạt
C. 4.1024 hạt D. 2.1024 hạt

Câu 12: Lực kéo về trong dao động điều hòa

16 32

t(ngày)

A. biến đổi theo thời gian cùng pha với vận tốc B. biến đổi theo thời gian ngược pha với vận tốc
C. biến đổi theo thời gian ngược pha với li độ D. Khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại Câu 13: Chiếu một chùm bức xạ hồn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt λ1 = 0,45µm, λ2 = 500nm, λ3 = 0,68µm, λ3 = 360nm vào khe F của máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối mắt người sẽ quan sát thấy
A. vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ. B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt
C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt
Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng quang điện ngoài B. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng D. hiện tượng quang điện trong

Câu 15: Đặt một điện u  U 2 cost (U và ω không đổi) vào hai L R

đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết
điện áp

ZL 

A B
3R Điều

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >