Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 9 pdf

Download ngay


hi nói về sự biến đổi của động năng và thế năng của vật khi chuyển động :
A. Khi chuyển động từ O đến A , động năng của vật tăng.
B. Khi chuyển động từ B đến O, thế năng của vật tăng.
C. Chuyển động từ O đến A , thế năng của vật giảm.
D. Khi chuyển động từ O đến B , động năng của vật giảm.
Câu 7. Ở nơi mà con lắc đơn có chiều dài 0,6 m dao động với tần số 2 Hz, thì con lắc đơn có độ dài 2,4 m sẽ dao động với tần số bằng

A. 0,5 Hz. B. 1 Hz. C. 4 Hz. D. 8 Hz.
Câu 8. Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp xảy ra cộng hưởng khi tần số dòng điện là

A. f 

1

2LC

B. f  C. f 

D. f  1
LC

Câu 9. Một sợi dây đàn hồi, chiều dài ℓ, mộtđầu cố định, một đầu để tự do. Điều kiện để có sóngdừng trên dây là

A.   2k 1  k  N
4
C.   2k 1  k  N
2

Câu 10. Một vật dao động điều hòa với phương trình x 

B.   kk  N* 
D.   k  k  N* 
2 cos 2t    cm thì chịu tác dụng của ngoại

 3 

lực cưỡng bức F 

 
2 cost    N . Để biên độ dao động là lớn nhất thì tần số của lực cưỡng bức phải

 6 
 
bằng
A. 2π Hz. B. π Hz. C. 1 Hz. D. 2 Hz.
Câu 11. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 360 g, lò xo có độ cứng k = 64N/m. Chu kỳ dao
động của con lắc này xấp xỉ bằng
A. 2,65 s. B. 0,47 s. C. 14,90 s. D. 1,49 s.
Câu 12. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đon có chiều dài l tại noi có gia tốc trọng truờng g là

A. T  2

B. T 

C. T 

D. T  2

Câu 13. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos (10t) cm. Gia tốc cực đại của vật là
A. 2 m/s2. B. 200 m/s2. C. 200π cm/s2. D. 20 cm/s2.
Câu 14. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox . Vận tốc của vật
A. luôn có giá trị không đổi. B. luôn có giá trị dương.
C. là hàm bậc nhất của thời gian. D. biến thiên điều hòa theo thời gian.
Câu 15. Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Sóng ngang có phương d

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >