Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

Trích trong tài liệu

A. B. C. D.
Câu 2. Có bao nhiêu cách lấy ra 3 phần tư tùy ý từ một tập hợp có 12 phần tử
A. B. C. D.
Câu 3. Có 16 tấm bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, “BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”, “CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH”. Một người xếp ngẫu nhiên 16 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm bìa được dòng chữ “HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH”.
A. B. C. D.
Câu 4. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C trên một bàn tròn. Tính xác suất để các học sinh cùng lớp luôn ngồi cạnh nhau.
A. B. C. D.
Câu 5. Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển thành đa thức, biết n là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức .
A. 6048 B. 6480 C. 6408 D. 4608
Câu 6. Tính giới hạn .
A. B. C. D.
Câu 7. Hàm số có đồ thị như sau

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B.
C. D.
Câu 8. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng và
B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và
D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên
Câu 9. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
B. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
C. Hàm số có 1 điểm cực trị
D. Hàm số có 2 điểm cực trị
Câu 10. Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị?
A. B.
C. D.
Câu 11. Cho hàm số , mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >