Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 24 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 24 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 24 có lời giải pdf

Download ngay

ân tích, theo lý thuyết thì kết quả phân ly kiểu hình ở đời con là
A. 100% quả tròn B. 3 quả tròn: 1 quả dài C. 1 quả tròn: 1 quả dài D. 1 quả tròn: 3 quả dài
Câu 30: Trong các phát biểu sau đây về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tần số đột biến gen trong tự nhiên thường rất thấp.
(2) Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác.
(3) Gen đột biến có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác.
(4) Đa số đột biến gen là có hại khi biểu hiện.
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 31: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen bằng

32%. Thực hiện phép lai P giữa ruồi cái AB Dd
ab

với ruồi đực Ab Dd
aB

. Trong các nhận định sau, có bao

nhiêu nhận định đúng?
(1) Đời con có tối đa 30 loại kiểu gen khác nhau.
(2) Đời con có tối đa 8 loại kiểu hình khác nhau.
(3) Đời con có tỉ lệ kiểu hình mang cả 3 tính trạng trội chiếm 37,5%.
(4) Đời con có tỉ lệ kiểu hình mang cả 3 tính trạng lặn chiếm 1,36%.
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 32: Ở một loài thực vật lưỡng bội, biết mỗi gen quy định một tính trạng, hoán vị gen xảy ra trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái với tần số như nhau. Cho cây thuần chủng quả đỏ, tròn giao phấn với cây quả vàng, bầu dục thu được F1 gồm 100% cây quả đỏ, tròn. Cho F1 tự thụ phấn, ở F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình quả đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Trong các dự đoán sau về sự di truyền các tính trạng trên, có bao nhiêu dự đoán đúng ?
(1) F1 có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen và tần số hoán vị gen bằng 36%.
(2) F1 có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen và số cây quả đỏ, tròn ở F2 chiếm tỉ lệ 59%.
(3) Số cây dị hợp về 2 cặp gen trên ở F2 chiếm tỉ lệ 34%.
(4) F1 có 8 loại kiểu gen
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 33: Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 24 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >