Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 19

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 19

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 19 pdf

Download ngay

à 37/144.
IV. Tỉ lệ của kiểu gen giống cây P thu được ở thế hệ lai là 1/4.
V. Trong số các cây quả đỏ, thân cao ở F1, cây có kiểu gen dị hợp tử về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35.
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 39: Ở gà, xét 4 tế bào trong cá thể đực có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa các loại giao tử. Có bao nhiêu dãy tỷ lệ sau đây có thể đúng với các loại giao tử này?
(1)1:1 (2) 1:1:1:1 (3)1:1:2:2
(4) 1:1:3:3 (5)1:1:4:4 (6)3:1
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 40: Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F1 khi tạo giao tử thì:
A. mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn.
B. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.
C. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ.
D. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ.

Đáp án

1-D 2-A 3-B 4-B 5-A 6-C 7-B 8-C 9-A 10-B
11-C 12-C 13-C 14-C 15-C 16-D 17-C 18-D 19-C 20-B
21-A 22-A 23-B 24-C 25-B 26-B 27-B 28-D 29-C 30-B
31-B 32-D 33-A 34-B 35-B 36-C 37-A 38-C 39-D 40-B

57

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 8
CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HN LẦN 1

Câu 1: Một tế bào có bộ NST lưỡng bội 2n =48. Quan sát một tế bào sinh dưỡng của loài dưới kính hiển
vi người ta thấy có 46 NST. Đột biến này thuộc dạng
A. Thể khuyết nhiễm B. Thể một kép
C. Thể khuyết nhiễm hoặc thể một kép D. Thể một nhiễm
Câu 2: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể tro

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 TTN Hoc24h số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >