Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 9

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 9

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 9 pdf

Download ngay

àm tăng hoặc giảm số lượng prôtêin.
(3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức
năng của prôtêin.
(4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin được tổng hợp bị thay đổi chức năng.
Các thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người là:
A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (4).
Câu 4: Trong các thành phần sau, thứ tự đúng về thành phần hình thành con đường vận chuyển nước, muối khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ ?
(1) Lông hút (2) mạch gỗ (3) khoảng gian bào và các tế bào vỏ
(4) tế bào nội bì (5) trung trụ (6) tế bào chất các tế bào vỏ
A. Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(5)→(4)→(2)
B. Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)
C. Con đường gian bào: (1)→(3)→(5)→(4)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)
D. Con đường gian bào: (1)→(4)→(3)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2)
Câu 5: Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do
A. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau.
B. thực hiện các chức phận giống nhau.
C. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong điều kiện như nhau.
D. sự tiến hoá trong quá trình phát triển của loài.

Câu 6: Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây sai
(1). Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể
(2). Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
(3). Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >