Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Công Hocmai số 9

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Công Hocmai số 9

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Công Hocmai số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Công Hocmai số 9 pdf

Download ngay

rị cao nhất nằm ở sinh vật tiêu thụ bậc 3.
(2) Giá trị hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng thứ 2 so với bậc dinh dưỡng thứ nhất là 5×10-3
(3) Một phần lớn năng lượng được sinh vật sản xuất đồng hóa được sẽ được dùng vào việc xây dựng sinh khối của bản thân nó, hô hấp cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của chúng và chỉ một phần nhỏ được chuyển sang bậc dinh dưỡng kế tiếp.
(4) Có những dấu hiệu cho thấy việc đo lượng năng lượng có trong các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn
này là không chính xác.
Trong số các nhận định kể trên, có bao nhiêu nhận định là chính xác?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 40. Ở người tính trạng nhóm máu A,B,O do một gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?
A. 3/4 B. 119/144 C. 25/144 D. 19/24

BẢNG ĐÁP ÁN

1.D 2.D 3.D 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.A 10.B
11.B 12.D 13.A 14.B 15.B 16.D 17.C 18.B 19.C 20.B
21.C 22.A 23.B 24.B 25.B 26.D 27.A 28.D 29.D 30.A
31.A 32.A 33.D 34.A 35.D 36.B 37.D 38.C 39.D 40.B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 2
NGUYỄN THÀNH CÔNG 2

PHẦN NHẬN BIẾT
Câu 1. Thành phần nào dưới đây KHÔNG có trong cấu trúc của một gen điển hình ở tế bào nhân sơ?
A. Vùng điều hòa B. Trình tự vận hành
C. Gen khởi động D. Trình tự mã hóa
Câu 2. Loại đột biến nào sau đây được coi là đột biến dịch khung?
A. Đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX
B. Đột biến thay thế cặp GX thành cặp AT
C. Đột biến mất 1 cặp AT ở vùng mã hóa
D. Đột biến mất 1 triplet ở vùng mã hóa.
Câu 3. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST trong tế bào nhân thực, cấu trúc có đường kính là 2nm
A. Sợi ADN B. Sợi cơ bản
C. Sợi nhiễm sắc D. Chromat

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Công Hocmai số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >