Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

97,22%. D. 93,24%.
Câu 4: Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hóa của người?
A. Thực quản B. Ruột non C. Gan D. Dạ dày
Câu 5: Ở một loại thực vật biết A – hạt trơn trội hoàn toàn so với a – hạt nhăn, alen B – hoa đỏ trội hoàn toàn so với b – hoa trắng, cả hai cặp gen này thuộc cặp NST thường số 1: Alen D – thân cao trội hoàn toàn so với d – thân thấp năm trên cặp NST thường số 2. Khi cho cây thân cao, hạt trơn hoa đỏ lai phân tích thì đời con thu được tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 20%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen cua cây đem lai là

A. Ab Dd aB

và f = 10%. B. AB Dd
ab

và f = 20% C. Ab Dd
aB

và f = 20% D. AB Dd
ab

và f = 10%.

Câu 6: Ở ngô người ta xác định được gen quy định hình dạng hạt và gen quy dinh màu sắc hạt cùng nằm trên mội nhiễm sắc thể tại các vị trí tương ứng trên nhiễm sắc thì là 19 cM và 59 cM. Cho biết các gen đều có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Khi tiến hành tự thụ phấn bất buộc cơ thể dị hợp tử về cả hai cặp gen nói trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết phù hợp nhất ở đời sau sẽ là:
A. 52%;22%; 22%; 4%. B. 51%; 24%; 24%, 1%. C. 50%; 23%; 23%; 4%. D. 54%; 21 % 21% 4%
Câu 7: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E. coli diễn ra ở
A. tế bào chất B. ribôxôm. C. nhân tế bào. D. ti thể

Câu 8: Một cặp vợ chồng bình thường sinh một con trai mắc cả hội chứng Đao và claifentơ. Có bao
nhiêu kết luận sau đây đúng
I. Trong giảm phân của người mẹ cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân 2. bố giảm phân bình thường.
II. Trong giảm phân của người bố cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân 1 mẹ giảm phân bình thường.
III. Trong giảm phân của người mẹ cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân 1. bố giảm phân bình thường.
IV. Trong giảm phân của người bố cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân 2,mẹ giảm phân bình thường.
A. 4 B.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >