Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 14 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 14 có lời giải pdf

Download ngay

a các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.
D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.
Câu 13: Ở ruồi giấm, cơ thể đực bình thường có cặp NST giới tính là
A. XXY. B. XY. C. XO. D. XX.
Câu 14: Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là
A. 8. B. 4. C. 6. D. 2.
Câu 15: Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
(2) Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST,
không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
(3) Đột biến chuyển đoạn chỉ xảy ra trong một NST hoặc giữa hai NST không tương đồng.
(4) Chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng làm thay đổi hình thái của NST.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 16: Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại?
A. Có dạ dày tuyến. B. Có dạ dày 4 ngăn. C. Có dạ dày đơn. D. Có dạ dày cơ.
Câu 17: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
A. sự thích nghi kiểu gen. B. sự mềm dẻo kiểu hình.
C. sự thích nghi của sinh vật. D. mức phản ứng.
Câu 18: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) tối đa có thể có ở
loài này là
A. 7. B. 42. C. 14. D. 21.
Câu 19: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là
A. gen đa hiệu. B. gen tăng cường. C. gen điều hòa. D. gen trội.
Câu 20: Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một NST?
A. Đảo đoạn NST. B. Mất đoạn NST.
C. Lặp đoạn NST. D. Chuyển đoạn giữa hai NST khác nhau.
Câu 21: Loại tế bào nào sau đây được gọi là tế bào trần?
A. Tế bào bị mất nhân. B. Tế bào bị mất thành xenlulozơ.
C. Tế bào bị mất một số bà

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Megabook số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >