Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Cánh chim và cánh côn trùng
Câu 22: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng.
Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ
tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
A. 1 AAA : 5 AAa : 1 Aaa : 1 aaa. B. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 1 aaa.
C. 5 AAA : 1 AAa : 5 Aaa : 5 aaa. D. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa.
Câu 23: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,06AA : 0,55Aa: 0,36aa B. 0,01AA : 0,95Aa: 0,04aa.
C. 0,04AA : 0,32Aa: 0,64aa D. 0,25AA : 0,59Aa: 0;16aa.
Câu 24: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.
(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.
(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.
(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 25: Cây hấp thụ nito ở dạng:
A. N2+ và NO3- B. NO3- và NH4+ C. N2+ và NH3+ D. NO3+ và NH4- Câu 26: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỉ Tam Điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ này là:
A. Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị. Phân hóa chim.
B. Phân hóa cá xương. Phát sinh lưỡng cư và côn trùng
C. Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. Phát sinh bò sát.
D. Cây hạt trần ngự trị. Phân hóa bò sát cổ. Cá

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >