Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
C. điều kiện sống phân bố không đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
D. điều kiện sống phân bố một cách đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 36. Chọn lọc tự nhiên có xu hướng làm cho tần số alen trong một quần thể giao phối biến đổi nhanh nhất khi
A. kích thước của quần thể nhỏ.
B. quần thể được cách li với các quần thể khác.
C. tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể cao.
D. tần số của các alen trội và lặn xấp xỉ nhau.
Câu 37. Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân không

xảy ra đột biến. Thực hiện phép lai ở ruồi giấm: ♀AaBb DE  ♂Aabb DE

thu được tỉ lệ kiểu hình trội

de de
cả 4 tính trạng ở đời con là 26,25%. Tính theo lí truyết, trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng
?
I, Số loại KG tối đa thu được ở đời con là 42, kiểu hình là 16. II, Kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là 2,5% .
III, Tần số hoán vị gen lả 30% .
IV, Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là 55% .
A. 4. B. 2 C. 3. D. 1.
Câu 38. Cho hồ sơ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh M ở người do 2 locut thuộc 2 cặp NST khác nhau quy định. Biết rằng, bệnh M trong phả hệ là do một trong
2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn của một gen quy định; gen quy định nhóm máu 3 alen IA, IB, IO; trong đó alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O và quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O và 21% số người có nhóm máu B.Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I, Có 5 người chưa xác định được kiểu gen bệnh M.
II, Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.
III, Xác suất để người III14 mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >