Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 9

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 9

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 9 pdf

Download ngay

bậc 3 (0,5.102 calo)
A.0,57% B.0,92% C.0,42% D.45,5%
Câu 37: Ở ruồi giấm, biết alen A chi phối thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B
chi phối cánh dài trội hoàn toàn so với alen b chi phối cánh cụt; alen D chi phối mắt đỏ trội hoàn toàn so

với alen d chi phối mắt trắng. Tiến hành phép lai giữa 2 cá thể

AB X D X d  AB X DY
ab ab

thu được đời con có

5,125% số cá thể mang kiểu hình lặn ở cả 3 tính trạng. Tính theo lí thuyết, trong số các cá thể đời con số cá thể cái dị hợp tử về một trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ:
A. 18,75% B. 31,1875% C. 14,75% D. 15,25%
Câu 38: Quá trình giảm phân bình thường của một cây lưỡng bội (cây B), xảy ra trao đổi chéo tại một điểm duy nhất trên cặp nhiễm sắc thể số 2 đã tạo ra tối đa 128 loại giao tử. Quan sát quá trình phân bào của một tế bào (tế bào M) của một cây (cây A) cùng loài với cây B, người ta phát hiện trong tế bào M có 14 nhiễm sắc thể đơn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đang phân li về một cực của tế bào. Cho biết không phát sinh đột biến mới và quá trình phân bào của tế bào M diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
(I) Cây B có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14.
(II) Tế bào M có thể đang ở kì sau của quá trình giảm phân II.
(III) Khi quá trình phân bào của tế bào M kết thúc, tạo ra tế bào con có bộ nhiễm sắc thể lệch bội (n + 1).
(IV) Cây A có thể là thể ba.
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 39: Một gen có 2 alen nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y, alen lặn quy định tính trạng bệnh, alen trội quy định tính trạng bình thường. Tỷ lệ người bị bệnh trong quần thể người là 0,0208. Hai người bình thường không có quan hệ họ hàng kết hôn với nhau, cho rằng quần thể cân bằng di truyền về tính trạng trên. Xác suất sinh con bị bệnh của cặp vợ chồng là:
A. 1,92% B. 1,84% C.0,96% D. 0,92%
Câu 40: Bệnh mù màu đỏ – lục và bệnh máu khó đông do h

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >