Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Đề Tăng tốc 1 – Megabook

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Đề Tăng tốc 1 - Megabook

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Đề Tăng tốc 1 – Megabook
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Đề Tăng tốc 1 – Megabook

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 Đề Tăng tốc 1 – Megabook pdf

Download ngay

h 8:6:1.
(3) Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa đỏ.
(4) Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/3.
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 37: Một gen có chiều dài là 408nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi xử lí bằng 5-BU thành công thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là
A. A = T = 500; G = X = 700. B. A = T = 503; G = X = 697.
C. A = T = 499; G = X = 701. D. A = T = 501; G = X = 699.

Câu 38: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 5 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:
– Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
– Phép lai 2: Cây hoa vàng lai với cây hoa hồng (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
Biết rằng không xảy ra đột biến, không xét đến vai trò của bố mẹ trong phép lai. Cho 2 cá thể lai với nhau,
thu được đời con có kiểu hình hoa vàng. Tính theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn?
A. 45. B. 65. C. 60. D. 50.
Câu 39: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là
A. 27/64. B. 9/64. C. 27/256. D. 81/256.
Câu 40: Ở một loài động vật, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực mang kiểu gen AABbDd có 20% tế bào đã bị rối loạn không phân li của cặp NST mang cặp gen Bb trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Kết quả tạo ra giao tử Abd chiếm tỉ lệ
A. 12,5%. B. 80%. C. 20%. D. 25%.

Đáp án

1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-C 7-A 8-D 9-C 10-

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Đề Tăng tốc 1 – Megabook chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >