Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 CCBOOK Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 CCBOOK Số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 CCBOOK Số 19 pdf

Download ngay

số nucleotit loại ađênin chiếm 30% và số nucleotit loại guanin chiếm 10% tổng số nucleotit của mạch, số nucleotit mỗi loại ở mạch 2 của gen này là
A. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750. B. A = 750; T = 150; G = 150; X = 150.
C. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 D. A = 450; T = 150; G = 750; X = 150.
Câu 26. Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ; a quy định quả vàng; B quy định quả tròn; b quy định quả bầu. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 50% đỏ, tròn : 50% vàng, bầu?

AB  aB
A. aB ab

Ab  aB
B. ab ab

AB  ab
C. ab ab

AB  AB
D. ab ab

Câu 27. Xét phép lai P: AaBbDd x aaBbDd. Các gen phân li độc lập. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ
A. 1/16 B. 1/2 C. 1/32. D. 1/64.
Câu 28. Dạng đột biến nào sau đây làm biến đổi cấu trúc của prôtêin tương ứng nhiều nhất?
A. Thay thế một cặp nucleotit ở vị trí thứ ba trong một bộ ba ở giữa gen.
B. Đảo vị trí giữa hai nucleotit không làm xuất hiện mã kết thúc,
C. Thêm một cặp nucleotit ở bộ ba trước mã kết thúc.
D. Mất một cặp nuclêôtit sau mã mở đầu.
Câu 29. Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết, số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào
sinh dưỡng của thể ba và thể tứ bội ở loài này lần lượt là
A. 7 và 24 B. 13 và 24. C. 18 và 24. D. 36 và 48.
Câu 30. Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa. Trong quá trình giảm phân sinh giao tử ở một số tế bào cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lần phân bào I, các cặp NST khác phân li bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là
A. XAXa, O B, XAXA, XaXa, Xa, Xa, O
C. XAXa, XaXa, XA, Xa, XA, Xa,O D. XAXa, XA, Xa, O.
Câu 31. Cho biết các phân tử tARN có bộ ba đối mã mang axit amin tương ứng như sau: Glixin (XXA), Alanin (XGG), Valin (XAA), Xistêin (AXA), Lizin (UUU), Lơxin (AAX), Prôlin (

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 CCBOOK Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >