Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 4 đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


Dung kháng của tụ bằng
A.100 2 B. 100 Ω C. 50 Ω D. 50 2
Câu 22: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biết khối lượng vật là m, chiều dài dây treo là i, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc xác định theo công thức

A. 2mg2

B. 1 mg2

C. 1 mg2

D. mg2

0 4 0 2 0 0
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt + π/3) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, lần thứ 2020 chất điểm có tốc độ 5n cm/s vào thời điểm
A. 1009,5 s B. 1008,5 s C. 1009 s D. 1009,25 s
Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình truyền sóng u = cos(t − 4x) cm (x đo bằng m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng
A. 75 cm/s B. 25 cm/s C. 50 cm/s D. 40 cm/s
Câu 25: Đặt điện áp u  U 2 cos t vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ C. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là

A. B. U 

C. U  D. U 

Câu 26: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng bằng ba lần thế năng là 1 s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp thế năng bằng ba lần động năng là
A. 1,5 B. 1 s C. 2 s D. 3 s
Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đúng khe I−âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2, ngoài vân trung tâm thì thấy vân sáng bậc 3, bậc 6 của bức xạ ta trùng với các vân sáng của bức xạ λ2. Bước sóng λ2 bằng
A. 380 nm B. 440 nm C. 450 nm D. 400 nm

Câu 28: Cường độ âm tại một điểm tăng lên gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tại đó tăng thêm 2
dB ?
A. 100 lần B. 3,16 lần C. 1,58 lần D. 1000 lần Câu 29: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách giữa hai khe S1 và S2, D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; λ là bước sóng

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >