Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Đề Tăng Tốc 2 - Megabook

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook pdf

Download ngay


mạch là i = 4.10-2cos(2.107t) (A). Điện tích cực đại của tụ điện là
A. 4.10-9C B. 2.10-9C C. 10-9C D. 8.10-9C
Câu 27: Khi mắc điện trở R1 = 4Ω vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 0,6A. Khi mạch ngoài mắc điện trở R2 = 5Ω nối tiếp với R1 thì dòng điện trong mạch có cường độ 0,3A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn là
A. 1,5V ; 1,5Ω B. 3V ; 1Ω C. 1,5V ; 1Ω D. 3V ; 1,5Ω
Câu 28: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện C. Khi có dòng điện tần số góc  qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này
A. bằng 1 B. bằng 0
C. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch D. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch
Câu 29: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hòa có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2 ≈ 10. Phương trình dao động của vật là

0, 02
0, 015

O

A. x = 10cos(πt – π/3) (cm) B. x = 5cos(2πt + π/3) (cm)
C. x = 5cos(2πt – π/3) (cm) D. x = 10cos(πt + π/6) (cm)
Câu 30: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là u = 5cos(100πt – 0,5πx) (mm). Trong đó x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng
A. 200m/s B. 2π m/s C. 5m/s D. 2m/s
Câu 31: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt – π/3) V. Khi C=10−4/2πF hoặc C=10−4/πF thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong hai trường hợp bằng nhau. Nếu nối tắt tụ C thì công suất của mạch là 160/3 (W). Giá trị của R là
A. 150Ω B. 100Ω C. 75Ω D. 50Ω
Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn M và N cách nhau 20cm dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 90Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,35m/s. Ở mặt nước, gọi Δ là đường trung trực của đoạ

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >