Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

u tranh ngoại giao. D. đấu tranh nghị trường và trên lĩnh vực báo chí
Câu 19 : Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”?
A. Ấp Bắc. B. Vạn Tường. C. Bình Giã D. Ba Gia.
Câu 20 : Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương được đổi tên từ mặt trận nào sau đây:
A. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
C. Hội Phản đế D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
Câu 21 : Nhận định nào sau đây về thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám không đúng
A. Dân tộc ta đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
B. Thời cơ của Tổng khởi nghĩa tháng Tám là thời cơ ngàn năm có một.
C. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ Tổng khởi nghĩa đã chín muồi.
D. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, thời cơ Tổng khởi nghĩa đã chín muồi.
Câu 22 : Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.
B. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
C. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản
D. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Câu 23 : Điểm gỉổng nhau trong chính đối ngoại của các đời tống thông Mĩ là gì?
A. “Chiến lược toàn cầu hóa”. B. Chuẩn bị tiến hành ’’Chiến tranh tổng lực”.
C. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ. D. “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”.
Câu 24 : Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là:
A. Công nhân, nông dân, tư sản
B. Công nhân , nông dân, các tầng lớp tiểu TS, trí

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >