Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 9 pdf

Download ngay

nh kĩ thuật then chốt.
C. Biết tận dụng và khai thác tốt những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại.
D. “Len lách” xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện các cải cách dân chủ.
Câu 12: Hậu quả nghiêm trọng nhất cho thế giới trong suốt thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh là
A. nhiều căn cứ quân sự được thiết lập trên thế giới.
B. các nước tốn nhiều tiền của do tăng cường chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí.
C. thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới mới.
D. chất lượng cuộc sống của người dân các nước bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế.
Câu 13: Nội dung lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là
A. xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách.
B. xuất hiện hai khuynh hướng phong kiến và vô sản.
C. xuất hiện hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản.
D. xuất hiện hai khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản.
Câu 14: Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là gì?
A. Ruộng đất.
B. Độc lập dân tộc.
C. Cải thiện đời sống.
D. Nâng cao trình độ văn hóa.
Câu 15: Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có chủ trương gì?
A. Vô sản hóa.
B. Lập hũ gạo cứu đói.
C. Xóa nạn mù chữ.
D. Tăng gia sản xuất.
Câu 16: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì?
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin
B. Lí luận cách mạng vô sản.
C. Lí luận cách mạng dân chủ tư sản
D. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.
Câu 17: Sự kiện nào đã đánh dấu bước chuyển từ lập trường yêu nước sang lập trường cộng sản của Nguyễn Ái Quốc?
A. Ngày 18/6/1919, gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.
B. Tháng 7/1920, đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.
C. Tháng 12/1920, tham dự Đại hội Tua, bỏ

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >