Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 19 pdf

Download ngay

úp nền kinh tế Tây Âu đến năm 1950 phục hồi và đạt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
B. Nguồn tài nguyên vơ vét từ các nước thuộc địa.
C. Sự liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu.
D. Viện trợ của Mĩ từ “Kế hoạch Mácsan”.
Câu 34: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo về phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam là gì?
A. Thấy được nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Chỉ ra cách mạng Việt Nam trải qua 2 giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Xác định lực lượng cách mạng là liên minh công nông.
D. Nêu nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc.
Câu 35: Liên bang Nga có vai trò như thế nào sau khi Liên Xô tan rã?
A. Kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nuớc ngoài.
B. Đi đầu trong việc giải quyết các xung đột, tranh chấp quốc tế.
C. Là trung gian hòa giải các tranh chấp quốc tế.
D. Là trụ cột của hòa bình thế giới.
Câu 36: Đuờng lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 do ai khởi xướng?
A. Tôn Trung Sơn. B. Mao Trạch Đông.
C. Khang Hữu Vi. D. Đặng Tiểu Binh.
Câu 37: Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?
A. Phải biết phân hoá, cô lập kẻ thù.
B. Phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân.
C. Mềm dẻo trong sách lược đấu tranh.
D. Nhân nhượng có giới hạn, có nguyên tắc.
Câu 38: Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. sự phát triển của khoa học – kỹ thuật. B. vai trò lãnh đạo, quản lý của Nhà nước.
C. sự năng động của các công ty Nhật. D. yếu tố con ng

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >