Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 14 có lời giải pdf

Download ngay

ng các vấn đề về kinh tế – xã hội.
B. tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước.
C. giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.
D. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 6: Chỉ ra điểm hạn chế của Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo tháng 10/1930:
A. Chưa thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
B. Chưa thấy được mâu thuẫn co bản nhất của xã hội Đông Dương, nặng về đấu tranh giai cấp.
C. Chưa thấy được vai trò to lớn của giai cấp công nhân và nông dân.
D. Chưa thấy được mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dưong với cách mạng thế giới.
Câu 7: Yếu tố quan trọng nhất đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:
A. điều kiện khách quan thuận lợi.
B. truyền thống yêu nước của nhân dân.
C. công tác chuẩn bị của Đảng ta chu đáo.
D. đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng.
Câu 8: Cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động chủ yếu nhằm mục đích gì?
A. Khẳng định vị trí siêu cường của Mĩ.
B. Can thiệp vũ trang vào nhiều nơi trên thế giới.
C. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Đưa Mỹ trở thành bá chủ thế giới.
Câu 9: Sự kiện nào đánh đấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Năm 1928: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thực hiện phong trào “vô sản hóa”.
B. Năm 1929: ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời.
C. Năm 1925: công nhân xưởng Ba Son (Sài Gòn) bãi công.
D. Năm 1920: thành lập Công hội.
Câu 10: Ý nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thắng lợỉ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
A. Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc hoàn thành, đưa Trung Quôc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.
B. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.
C. Kết thúc sự tranh giành quyền lực giữa các l

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >