Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9 pdf

Download ngay

i như sau:
Kim loại X Y Z T
Điện trở suất (Ω.m), ở 200C 2,82.10-8 1,72.10-8 1,00.10-7 1,59.10-8
Kim loại Y là
A. Ag. B. Fe. C. Cu. D. Al.

Câu 74: [ID: 130759] Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X ⎯t⎯o , ch⎯aân k⎯hoân⎯gY ⎯⎯HC⎯lZ ⎯⎯TX.

Cho các chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất có thể thỏa mãn X trong sơ đồ trên là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 75: [ID: 130762] Hòa tan m gam hỗn hợp gồm K2O, ZnO vào nước chỉ thu được dung dịch X trong suốt. Cho từ từ dung dịch HCl vào X, kết quả được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của m là
A. 125,1.
B. 172,1.
C. 106,3.
D. 82,8.

Câu 76: [ID: 130764] Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 126 gam dung dịch HNO3 48%, thu được dung dịch X (không có muối NH4NO3). Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 20 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 42,86 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 7,9%. B. 8,2%. C. 7,6%. D. 6,9%.
Câu 77: [ID: 130765] Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
(b) Tơ nilon-6,6 có chứa liên kết peptit.
(c) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.
(d) Metylamin làm xanh giấy quỳ ẩm.
(e) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 78: [ID: 130767] Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 30,4 gam X tác dụng được tối đa với 0,6 mol NaOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 47,2 gam muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O. Nung nóng Z trong O2 (dư), thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 1,3 mol CO2; 0,7 mol H2O và Na2CO3. Biết X không có phản ứng tráng gương. Khối

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >