Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải pdf

Download ngay

.
Câu 21: [ID: 134768] Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl. (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl.
(c) Cho Na vào dung dịch FeSO4. (d) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 đặc. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn hoàn, số thí nghiệm tạo ra chất khí là
A. 2. B. 3 C. 4. D. 1.
Câu 22: [ID: 134769] Cho các polime: polietilen, polibutađien, poli(vinyl clorua), policapron, xelulozơ trinitrat. Số polime được dùng làm chất dẻo là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 23: [ID: 134770] Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư. (b) Dẫn khí CO dư qua Al2O3 nung nóng.
(c) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeSO4 dư. (d) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Sau phản ứng, số thí nghiệm thu được đơn chất kim loại là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 24: [ID: 134771] Thủy phân este X (C4H8O2) thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 25: [ID: 134772] Hấp thụ hoàn toàn 3,92 lít CO2 (đktc) bằng 250 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,5M và KOH aM thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của a là
A. 0,4. B. 1,5. C. 1,4. D. 1,2.
Câu 26: [ID: 134773] Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2, thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa với V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là
A. 80. B. 200. C. 160. D. 120.
Câu 27: [ID: 134774] Cho các phương trình phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH  Y + 2Z
(b) 2Z ⎯H⎯2SO⎯4 d⎯, t CH3OCH3 + H2O
(c) Y + H2SO4  T + Na2SO4
Biết X có công thức phân tử C6H8O4, T có mạch cacbon không nhánh. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất T không có đồng phần hình học. B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 :

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >