Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 số 9 pdf

Download ngay

độ thích hợp thu được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít O2 (ddktc). Công thức phân tử của axit tạo Y là
A. C3H6O2. B. C2H4O2. C. C5H10O2. D. C4H8O2.
Câu 15: [ID: 119361] Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích (đktc) khí CO2 thu được là
A. 224 ml. B. 336 ml. C. 672 ml. D. 448 ml.
Câu 16: [ID: 119362] Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C2H4O2. B. C5H10O2. C. C3H6O2. D. C4H8O2.
Câu 17: [ID: 119363] Dãy gồm các chất đều tác dụng được với Fe(NO3)2 là
A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4. B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.
C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3. D. KCl, Br2, NH3, Zn.
Câu 18: [ID: 119364] Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụn với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là
A. HCOOC3H5. B. C2H5COOCH3. C. HCOOC3H7. D. CH3COOC2H5.
Câu 19: [ID: 119365] Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 300 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của m là
A. 24,6. B. 2,04. C. 1,80. D. 18,0.
Câu 20: [ID: 119366] Có nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, vì vậy trong quá trình nhào bột người ta thường cho thêm hóa chất nào trong số các chất sau?
A. NaCl. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. NH4HCO3.
Câu 21: [ID: 119367] X là chất hữu cơ chứa nhân nhóm có công thức C7H6O3. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là
A. 9. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 22: [ID: 119368] Cho 2,06 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối nitrat sinh ra là
A. 4,54 gam. B. 9,5 gam. C. 7,02 gam. D. 7,44 gam.
Câu 23: [ID: 119369] Dung dịch chất nào sau

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >