Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 9 pdf

Download ngay

ỏ hơn 16) và m gam hỗn hợp gồm hai muối. Giá trị của m là
A. 62,5 gam. B. 54,5 gam. C. 52,7 gam. D. 60,7 gam.
Câu 72: [ID: 132355] Thủy phân hoàn toàn 0,09 mol hỗn hợp X gồm tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 16,49 gam muối của Glyxin, 17,76 gam muối của Alanin và 4,17 gam muối của Valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì thu được CO2, H2O và N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 23,25 gam. Giá trị gần đúng của m là
A. 10,19 B. 19,90 C. 15,65 D. 12,34
Câu 73: [ID: 132356] Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và a mol Fe vào dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí, thu được 3,04 gam kết tủa T. Sau đó đem nung T ngoài không khí được 2,4 gam rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Giá trị của m là
A. 10,8. B. 11,88. C. 5,94. D. 8,64.
Câu 74: [ID: 132357] Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 3A, thu được dung dịch X chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol. Nhúng một thanh Fe vào dung dịch X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (là sản phẩm khử duy nhất), rút thanh Fe ra cân lại thấy khối lượng thanh Fe giảm 1,95 gam so với ban đầu. Thời gian điện phân là
A. 3860 giây. B. 5790 giây. C. 4825 giây. D. 7720 giây.
Câu 75: [ID: 132358] Nung hỗn hợp X gồm 5 gam MnO2 và 51,65 gam hỗn hợp chứa KCl và KClO3 thu được chất rắn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNO3 lấy dư thu được 76,75 gam chất rắn. Lấy 1/3 lượng khí P từ phản ứng trên sục vào dung dịch chứa 0,75 mol FeSO4 và 0,3 mol H2SO4 thu được dung dịch Q. Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch Q thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 319,8. B. 312,15. C. 322,35. D. 137,4.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >