Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

tử cacbon), thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Mặt khác, khi co 1,7 gam X phản ứng tối đa với a mol AgNO3 trong NH3. Giá trị của a là
A. 0,025. B. 0,05. C. 0,1. D. 0,075.
Câu 76: [ID : 118234] Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-đien và vinyl axetilen. Để đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X cần dùng 54,88 lít O2 (đktc) thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl axetilen có trong X là
A. 30,50%. B. 31,52%. C. 21,55%. D. 33,35%.
Câu 77: [ID : 118235] Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp MgCl21M và NaCl 1M với I = 2,68A; trong thời gian 3 giờ với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Sau khi kết thúc điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m là
A. 10,65. B. 14,25. C. 19,65. D. 22,45.
Câu 78: [ID : 118236] Có các nhận xét sau:
(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3, xảy ra ăn mòn điện hóa.
(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa xanh nhạt.
(3) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 thấy có kết tủa đỏ nâu và thoát khí.
(4) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch NaOH loãng, nguội, thấy thanh nhôm tan dần.
(5) Đốt cháy dây sắt trong khí clo thấy hình thành muối sắt (II) clorua bám trên thanh sắt. Số nhận xét đúng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 79: [ID : 118237] Hỗn hợp X gồm alanin và đipeptit (Gly-Val). Cho m gam X vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,25M và HCl 0,25M, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 240 ml dung dịch gồm NaOH 0,3M và KOH 0,2M đun nóng, thu được dung dịch chứa 10,9155 gam muối trung hòa. Phần trăm khối lượng của alanin trong X là
A. 56,12%. B. 43,88%. C. 16,98%. D. 76,72%.
Câu 80: [ID : 118238] Hòa tan hết 8,976 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Cu2S và Cu trong 864 ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 0,186 mol một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 t

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >