Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 14 có lời giải pdf

Download ngay

ừ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3
(7) Cho dung dịch Na 2 S vào dung dịch AlCl 3

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 35: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy
chỉ gồm 4,48 lít CO 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với
dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu
cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:
A. isopropyl axetat B. etyl axetat
C. metyl propionate D. etyl propionat.
Câu 36: Trong phân tử benzen, cả 6 nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá:
A. 2sp B. 3sp C. sp

D. 2spd

Câu 37: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:
A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
D. nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .
Câu 38: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi
phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este
hoá là:
A. 75% B. 62,5% C. 50% D. 55%
Câu 39: Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác
dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được 3,24 gam Ag. CTPT của hai anđehit là
A. butanal và pentanal B. etanal và propanal
C. propanal và butanal D. etanal và metanal.
Câu 40: Chất nào sau đây có tên gọi là vinyl axetat?
A. 23CHCHCOOCH

B. 32CHCOOCHCH

C. 325CHCOOCH

D. 233CHCCHCOOCH

PHÂN TÍCH – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA 2018

Câu 1:
Đáp án : A
Hướng dẫn :

2

20,050,1.20,25NaOH
BaOHOHnnnmol

333
22

9,85
0,050,10,050,05
197

molmol

BaCOBaCOBaOHBaHCOnnnnn

323322NaHCOCOBaCONaOHBaHCOnnnnn


2
0,052.0,050,050,2mol
COn
Ta có: 612625222CHOCHOHCOleân men

210,15
..25
2%0,7235
mol

COgam
GluGlu
n
nm
H
Câu 2:
Đáp án : B
Hướng dẫn : 56102
n

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Megabook số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >