Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 4 đáp án chi tiết
1/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

g với PTK 1.620.000 có
Số mắt xích = n = 1.620.000 ÷ 162 = 10.000 → chọn đáp án A.
Câu 19. Chọn đáp án B
dA/H2
= 44,5 ⇒ MA = 89 ⇒ CTPT của A là C3H7NO2.
mà A là este được điều chế từ α-amino axit và ancol metylic
⇒ cấu tạo duy nhất thỏa mãn của A là H2NCH2COOCH3
→ chọn đáp án B.
Câu 20. Chọn đáp án C
Phản ứng nhiệt phân: NH4NO2 → N2 + 2H2O.
Có 40 gam NH4NO2 ⇔ 0,625 mol ⇒ nN2
= nNH4
NO2
= 0,625 mol

⇒ VN2
= 0,625 × 22,4 = 14,0 lít. Chọn đáp án C.
p/s: mẹo nhỏ để nhớ sản phẩm nhiệt phân muối: NH4NO2 = N2.2H2O
còn muối amoni nitrat NH4NO3 = N2O.2H2O → N2O + 2H2O.
Câu 21. Chọn đáp án C
Phản ứng: C4H8O2 + NaOH → C3H5O2Na + ?
Bảo toàn nguyên tố C, H, O, Na thấy ngay ? là CH4O là ancol metylic CH3OH.
⇒ cấu tạo của Y là C2H5COOCH3 (metyl propionat) → chọn C.
Câu 22. Chọn đáp án B
Phản ứng: CH3COOH + C2H5OH ⇋ CH3COOC2H5 + H2O.
Giả thiết cho: nCH3

COOH = 0,2 mol; nC2
H5
OH = 0,3 mol; neste = 0,125 mol.
Có: 0,2 mol axit < 0,3 mol ancol ⇒ axit “ít dư” hơn so với ancol. ⇒ hiệu suất phản ứng tính theo axit, H = 0,125 ÷ 0,2 = 62,5%. Chọn B. Câu 23. Chọn đáp án C • paradol là thuốc giảm đau đầu, hạ sốt, không gây nghiện. • ampixilin, erythromixin là các thuốc kháng sinh, dùng phổ thông, không nghiện.! ⇒ loại các đáp án A, B, D. → chọn nhóm chất C. Câu 24. Chọn đáp án D X là este nơ, đơn chức, mạch hở → có dạng CnH2nO2 và được tạo từ axit cacboxylic và ancol đều non đơn chức, mạch hở.  Thủy phân: 11,44 gam X + 0,13 mol NaOH → muối + 5,98 gam ancol Y. ⇒ MY = 5,98 ÷ 0,13 = 46 = 29 + 17 → cho biết ancol Y là C2H5OH. MX = 11,44 ÷ 0,13 = 88 = 15 + 44 + 29 ⇒ cấu tạo X là CH3COOC2H5 tương ứng với tên gọi: etyl axetat → chọn đáp án D. Câu 25. Chọn đáp án B Phản ứng tráng bạc: Có nglucozơ = 27 ÷ 180 = 0,15 mol → nAg↓ = 0,3 mol ⇒ mAg↓ thu được = 0,3 × 108 = 32,4 gam. Chọn đáp án B. Câu 26. Chọn đáp án B Ancol X no, mạch hở dạng CnH2n + 2Om với Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >