Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 14 có lời giải pdf

Download ngay

án A.
Câu 19. Chọn đáp án D
Các phản ứng xảy ra khi đun nóng este với dung dịch NaOH như sau:
• (1) etyl fomat: HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH
• (2) vinyl axetat CH3COOC=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COH.
• (3) triolein: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3.
• (4) metyl acrylat: CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH.
• (5) phenyl axetat: CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5Ona.
⇒ có 3 TH sau phản ứng thu được ancol là (1), (3), (4) → chọn đáp án D.
Câu 20. Chọn đáp án D
Các phát biểu A, B, C đúng.
Phát biểu D sai, chú ý các mắt xích tinh bột (gồm amilozơ, amilopectin)
Hay xenlulozơ đều là C6H10O5, không phải C6H12O6.
Ta chọn đáp án D.
Câu 21. Chọn đáp án C
Phản ứng: C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1⁄2H2↑
đề cho nH2

= 0,224 mol ⇒ nC2H5OH = 2nH2 = 0,448 mol.
⇒ m = mC2H5OH = 0,448 × 46 = 20,608 gam. Chọn đáp án C.
p/s: bài này dễ, không có vấn đề gì.! nhưng vẫn rất nhiều bạn sai vì bị “đánh vào cái quen”.!
Cứ thấy 0,224 là auto chia cho 22,4 ra 0,01 mol ⇒ m = 0,92 gam → chọn A và sai.!
Câu 22. Chọn đáp án C
“khử cho (electron) – o (oxi hóa) nhận (electron).
Chỉ trong phản ứng hiđro hóa, H2
o → 2H+
+ 2e: cho electron, là chất khử.
⇒ CH3CO là chất nhận electron, thể hiện tính oxi hóa ⇒ chọn đáp án C.
Câu 23. Chọn đáp án A
Phản ứng xảy ra theo tỉ lệ 1 : 1 theo thứ tự:
• NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (1)
• NaOH + NaH2PO4 → Na2HPO4 + H2O (2)
• NaOH + Na2HPO4 → Na3PO4 + H2O (3).

Đề cho nNaOH = 0,2 mol; nH3
PO4
= 0,1 mol.

Thay vào thì đến phản ứng (2) là hết NaOH, kết quả chỉ thu được một muối duy nhất là 0,1 mol Na2HPO4
⇒ mmuối = 0,1 × 142 = 14,2 gam. Chọn A.
Câu 24. Chọn đáp án D
Phản ứng tráng bạc của glucozơ:

Có nglucozơ = 0,1 mol ⇒ nAg↓ = 2nglucozơ = 0,2 mol
⇒ m = mAg↓ = 0,2 × 108 = 21,6 gam. Chọn đáp án D.
Câu 25. Chọn đáp án A
Phản ứng điều chế xenlulozơ trinitrat:

Lấy 16,2 gam xenlulozơ ⇔ nxenlulozơ = 0,1

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >