Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 9 pdf

Download ngay

ều phân tử glucozơ
C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc β-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết β-1,4-glicozit
D. Tinh bột do các mắt xích C6H12O6 liên kết với nhau tạo nên
Câu 21. Cho m gam etanol tác dụng hoàn toàn với một lượng Na vừa đủ thu được 0,224 mol H2. Giá trị
của m là
A. 0,92 B. 1,38 C. 20,608 D. 0,46
Câu 22. Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?
A. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr
B. CH3CO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O
0
t ,C
CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

C. CH3CHO + H2
0
t ,C
CH3CH2OH

D. 2CH3CHO + 5O2
0
t ,C
4CO2 + 4H2O

Câu 23. Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được có
khối lượng là
A. 14,2 gam B. 15,8 gam C. 16,4 gam D. 11,9 gam
Câu 24. Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2 B. 32,4 C. 10,8 D. 21,6
Câu 25. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng
tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 26,73 B. 33,00 C. 25,46 D. 29,70
Câu 26. Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?
A. But-1-in B. Butan C. Buta-1,3-đien D. But-1-en
Câu 27. Este X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X là
A. phenyl axetat B. benzyl axetat C. phenyl axetic D. metyl benzoat

Câu 28. Hiđrocacbon X mạch hở có phân tử khối bằng phân tử khối của anđehit có công thức CH2=CH-
CHO. Số đồng phân của X là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 29. Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol C2=CHCOOH và 0,1 mol CH2=CHCOOH và 0,1 mol CH3CHO.
Thể tích H2 (ở đktc) để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X là
A. 6,72 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 8,96 lít

Câu 30. Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?
A. HNO3 B. HF C. H2SO4 D. HCl
III. Vậ

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >