Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

OH B. HCOOC3H7
Câu 53: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai ?

C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5

A. CaCO3

B. NH4Cl

NH3

HCl

C. 2KNO3

D. NaHCO3

NaOH CO2

Câu 54: Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4 (xM) . Sau phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam. Giả sử tất cả Cu sinh ra đều bám vào đinh sắt. Giá trị của x là
A.1,5 B. 2,0 C. 0,5 D. 1,0
Câu 55: Nhận xét nào sau đây là sai ?
A.Tính dẫn điện của bạc tốt hơn đồng.
B. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.
C. Cách pha loãng H2SO4 đặc là thêm rất từ từ axit này vào nước.
D. Có thể dùng dung dịch H2SO4 đặc để làm khô NH3 có lẫn nước.
Câu 56: Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 , FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M . Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X (nung nóng) cần tối thiểu V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là
A.3,36 B. 4,48 C. 1,12 D. 6,72

Câu 57: Cho các chất: với dung dịch NaOH là

Al, Al(OH)3 , CuCl2 , KHCO3 . Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng

A.1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 58: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào xảy ra ăn mòn điện hóa học ?
A. Cho kim loại Cu vào dung dịch chứa NaNO3 và HCl.
B. Miếng gang để trong không khí ẩm
C. Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng
D. Đốt dây sắt trong không khí
Câu 59: Hiđrat hóa but-1-en thu được sản phẩm chính là:
A.2-metylpropan-1-ol B. butan-1-ol
C. 2-metylpropan-2-ol D. butan-2-ol
Câu 60: Dung dịch nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 / H2SO4 ?
A. Fe(NO3 )3 B. FeSO4 C. CuSO4 D. Fe2 (SO4 )3
Câu 61: Cho 0,1 mol glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A.11,1 B. 9,5 C. 11,3 D. 9,7.
Câu 62: Có các phát biểu sau:
(1) Glucozo không tham gia phản ứng cộng hiđro (Ni;t0)
(2) Metylamin làm giấy quỳ ẩm đổi sang

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >