Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Đề Tăng Tốc 2 - Megabook

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook pdf

Download ngay

đehit axetic
Câu 12. Công thức phân tử của một anđehit có 10,345% nguyên tử H theo khối lượng là
A. HCHO B. CH3CHO C. C2H5CHO D. C3H7CHO
Câu 13. Khử m gam hỗn hợp A gồm các oxit CuO; Fe3O4; Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta
thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn X và 13,2 gam khí CO2. Giá trị của m là
A. 44,8 gam B. 40,8 gam C. 4,8 gam D. 48,0 gam
Câu 14. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau
phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 16,68 gam B. 17,80 gam C. 18,24 gam D. 18,38 gam
Câu 15. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà
phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với
X?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 16. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam
glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết thu được là
A. 60 gam B. 20 gam C. 40 gam D. 80 gam
Câu 17. Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?
A. 3 chất B. 5 chất C. 6 chất D. 8 chất
Câu 18. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là
A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000
Câu 19. Este A được điều chế từ α-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 44,5.
Công thức cấu tạo của A là
A. H2NCH2CH(NH2)COOCH3 B. H2NCH2COOCH3
C. H2NCH2CH2COOH D. CH3CH(NH2)COOCH3
Câu 20. Thể tích N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân 40 gam NH4NO2 là
A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 14 lít D. 4,48 lít
Câu 21. Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất
Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOC2H5
Câu 22. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới
trạng

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >