Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Câu 1. Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung
dịch iot hợp chất màu xanh tím. Polime X là
A. xenlulozơ. B. saccarozo. C. glicogen. D. tinh bột.
Câu 2. Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Al. B. Ag. C. Au. D. Cu.
Câu 3. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A. Glucozo. B. Xenlulozo. C. Tinh bột. D. Saccarozo.
Câu 4. Polime có công thức -(-CH 2 -CH(CH 3 )-) n – được điều chế bằng cách trùng hợp chất nào sau đây?
A. Stiren. B. Buta-1,3-đien. C. Propilen. D. Etilen.
Câu 5. Amino axit có phân tử khối nhỏ nhất là
A. alanin. B. glyxin. C. valin. D. lysin.Nhận biết
Câu 1. Từ xenlulozơ có thể chế hóa ra sản phẩm nào sau đây?
A. Thuốc súng không khói B. Keo dán
C. Bánh mì D. Kem đánh răng
Câu 2. Loại dầu, mỡ nào dưới đây không phải là lipit?
A. Mỡ động vật B. Dầu thực vật C. Dầu cá D. Dầu mazut
Câu 3. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?
A. Xà phòng hóa B. Tráng gương C. Este hóa D. Hiđro hóa
Câu 4. Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?
A. CH 3 -NH-CH 2 CH 3 B. (CH 3 ) 2 CH-NH 2 C. CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 D. (CH 3 ) 3 N
Câu 5. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “gạch cua” nổi lên là do
A. sự đông tụ protein B. sự đông tụ lipit
C. phản ứng thủy phân protein D. phản ứng màu của protein
Câu 6. Chất nào sau đây là valin?
A. HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH B. CH 3 CH(NH 2 )COOH
C. H 2 NCH 2 COOH D. (CH 3 ) 2 CHCH(NH 2 )COOH
Câu 7. Thủy phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được natri axetat và etanol.
Công thức của X là
A. CH 3 COOC 2 H 5 B. CH 3 COOC 2 H 3 C. C 2 H 3 COOCH 3 D. C 2 H 5 COOCH 3
Câu 8. Công thức cấu tạo nào sau đây tương ứng với α-amino axit?
A. CH 3 CH(NH 2 )COONa B. H 2 NCH 2 CH 2 COOH
C. CH 3 CH(NH 2 )COOH D. H 2 NCH 2 CH(CH 3 )COOH
Câu 9. Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Cô Quỳnh Moon số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >