Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ể tı́ch khı́ O2 đã phản ứ ng (các thể tı́ch khı́ đó ở cùng điều kiên). Cho m gam X
tác dung hoàn toàn với 200ml dung dic̣ h KOH 0,7M , thu đươc dung dich Y. Cô can Y thu đươc 12,88 gam chất rắn khan. Gı́a tri ̣của m là
A. 10,56. B. 7,20. C. 6,66. D. 8,88.

Câu 17. Hỗn hơp

M gồm môṭ peptit X và môṭ peptit Y (đươc

cấu tao

từ cùng môṭ loaị amino axit, tổng số

nhóm -CO-NH- trong hai phân tử là 5) với tı̉ lê ̣số mol nX : nY = 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam M, thu

đươc

81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá tri ̣của m là

A. 110,28. B. 109,50. C. 116,28. D. 104,28.

Câu 18. Hai kim loaị đều có thể điều chế bằng phương pháp nhiêṭ luyên là
A. Na và Cu. B. Fe và Cu. C. Mg và Zn. D. Ca và Fe.
Câu 19. Cho chất X có công thứ c phân tử C4H11NO2 phản ứ ng với dung dic̣ h NaOH dư, đun nóng. Sau

phản ứ ng, thu đươc dung dich Y và chất khı́ Z có mùi khai. Biết Z là hơp

chất hữu cơ. Số chất X thỏa man

điều kiên của đề baì là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 20. Bôṭ Ag có lân

tap

chất gồm Fe, Cu và Pb. Muốn có Ag tinh khiết, người ta ngâm hỗn hơp

vào môt

lương dư dung dich X, sau đó loc lấy Ag. Dung dich X là
A. H2SO4. B. NaOH. C. AgNO3. D. HCl.

Câu 21. Suc

khı́ CO2 đến dư vào dung dic̣ h NaAlO2 thı

A. thu đươc

kết tủa màu trắng dang keo. B. có kết tủa màu trắng dang keo, sau đó tan hết.

C. thu đươc

kết tủa màu đỏ nâu. D. không có hiên

tươṇ g gı̀ xảy ra.

Câu 22. Trường hơp naò sau đây không xảy ra phan̉ ứ ng?
A. Cho kim loaị Cu vào dung dich HCl. B. Cho kim loaị Fe vào dung dic̣ h CuSO4.
C. Cho kim loaị Cu vào dung dich HNO3. D. Cho kim loaị Fe vào dung dic̣ h Fe2(SO4)3.

Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este no đơn chứ c mach hở X, thu

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >