Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải pdf

Download ngay

ớc). Cho X phản ứng với 200ml dung dịch chứa đồng thời KOH 0,5M và NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 20,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch X là
A. 37,18%. B. 37,52%. C. 38,71%. D. 35,27%.

Câu 80: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và FeCO3 trong bình chân không, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,8 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,08 mol KNO3 và 0,68 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 98,36 gam muối trung hòa của các kim loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2. Tỉ khối của T so với H2 là 12,2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 60,72. B. 60,74. C. 60,73. D. 60,75.

HẾT

ĐÁP ÁN

41C 42B 43B 44B 45C 46A 47D 48A 49D 50B
51A 52D 53D 54D 55B 56D 57A 58C 59B 60B
61D 62C 63C 64C 65C 66A 67C 68C 69B 70B
71B 72D 73A 74A 75D 76A 77A 78A 79C 80D

ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 3
CHUYÊN KHOA H ỌC TỰ NHIÊN L ẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.
Câu 41 [ID : 118199] Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây ?
A. NaOH. B. H2SO4 đặc, nguội. C. HCl. D. Ba(OH)2.
Câu 42 [ID : 118200] Poli(vinyl clorua) (PVC) là chất cách điện tốt, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước….Monome được dùng để điều chế PVC là
A. CF2=CF2. B. CH2=CH-CH2Cl. C. CH2=CHCl. D. CH2=CCl2.
Câu 43 [ID : 118201] Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây phản ứng với bột lưu huỳnh ?
A. F

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >