Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 19 pdf

Download ngay


A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC2H5.
Câu 51: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
A. Na2CO3. B. NaCl. C. HCl. D. BaCl2.
Câu 52: Cho dung dịch Na2S vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu đen. Chất X là

A. BaCl2. B. NaNO3. C. Ca(NO3)2. D. FeCl2.
Câu 53: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O?
A. K. B. Ba. C. Na. D. Cu.
Câu 54: Cho 34,9 gam hỗn hợp X gồm CaCO3, KHCO3 và KCl tác dụng hết với 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 57,40. B. 43,05. C. 28,70. D. 86,10.
Câu 55: Cho các phản ứng sau:
(a) NH4Cl + NaOH  NaCl + NH3 + H2O
(b) NH4HCO3 + 2KOH  K2CO3 + NH3 + 2H2O
(c) NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O
(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH  BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
(e) Ba(OH)2 + K2CO3  BaCO3 + 2KOH
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3– + OH-  CO32– + H2O là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 56: Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch X chứa đồng thời x mol Na2CO3
và 0,2 mol NaHCO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,032 lít CO2 (đktc). Giá trị của x là
A. 0,15. B. 0,28. C. 0,14. D. 0,30.
Câu 57: Amin X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 0,475 mol O2, thu được 0,05 mol N2 và 19,5 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Công thức phân tửcủa X là
A. C3H7N. B. C3H9N. C. C2H7N. D. C4H11N.
Câu 58: Từ các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
2X1 + 2X2  2X3 + H2 X3 + CO2  X4
X3 + X4  X5 + X2 2X6 + 3X5 + 3X2  2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6KCl
Các chất thích hợp tương ứng với X3, X5, X6 lần lượt là
A. KHCO3, K2CO3, FeCl3. B. KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3.
C. KOH, K2CO3, FeCl3. D. NaOH, Na2CO3, FeCl3.
Câu 59: Trường hợp nào sau đây, kim

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 CCBOOK Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >