Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 9

Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 9

Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 9 pdf

Download ngay

nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng vật nuôi.
* Các vùng nông nghiệp:
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được xác định theo 7 vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
– Trung du và miền núi Bắc Bộ.
– Đồng bằng sông Hồng.
– Bắc Trung Bộ.
– Duyên hải Nam Trung Bộ.
– Đông Nam Bộ.
– Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nƣớc ta:
a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nƣớc ta trong những năm qua thay đổi theo hai
xu hƣớng chính:
– Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn.
– Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp. Đa dạng hoá kinh tế nông thôn .
b. Kinh tế trang trại có bƣớc phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo hƣớng sản xuất hàng hoá:
– Kinh tế trang trại phát triển từ kinh tế hộ gia đình.
– Các loại hình trang trại: Nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, cây hàng năm, lâu năm.
+ Trang trại nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi tăng nhanh nhất.
+ Trang trại cây hàng năm, lâu năm và lâm nghiệp có xu hướng giảm về cơ cấu.
– Số lượng trang trại phân bố không đều giữa các vùng: Đồng bằng Sông Cửu Long có số lượng trang trại lớn nhất cả nước và tăng nhanh nhất.

5. CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành:
– Khái niệm: Thể hiện tỉ trọng của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
– Cơ cấu ngành công nghiệp: Tương đối đa dạng với khá đầy đủ các ngành quan trọng thuộc 3 nhóm chính với 29 ngành.
+ Công nghiệp khai thác.
+ Công nghiệp chế biến.
+ Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, dược liệu, khí đốt, nước.
– Các ngành công nghiệp trọng điểm: Năng lượng, dệt may, chế biến lương thực – thực phẩm; Hóa chất, phân bón, cao su; Công nghiệp vật liệu xây dựng; Cơ khí, điện tử.
– Sự chuyển dịch cơ cấu

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >