Đề thi thử Anh 2020 CCBOOK Số 21 đáp án chi tiết

Đề thi thử Anh 2020 CCBOOK Số 21 đáp án chi tiết

Đề thi thử Anh 2020 CCBOOK Số 21 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Anh 2020 CCBOOK Số 21 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Anh 2020 CCBOOK Số 21 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

n’t ignore the stop sign, or he would not have crashed his vehicle.
Question 50: She is so attractive. Many boys run after her.
A. So attractive is she many boys that run after her.

B. So attractive is she that many boys run after her.
C. So attractive she is that many boys run after her.
D. So that attractive she is many boys that run after her.

Question 1 A Question 2 C Question 3 A Question 4 B Question 5 C
Question 6 D Question 7 D Question 8 A Question 9 B Question 10 A
Question 11 A Question 12 C Question 13 C Question 14 A Question 15 D
Question 16 C Question 17 A Question 18 D Question 19 D Question 20 C
Question 21 A Question 22 B Question 23 D Question 24 A Question 25 A
Question 26 C Question 27 B Question 28 D Question 29 A Question 30 C
Question 31 D Question 32 D Question 33 D Question 34 B Question 35 D
Question 36 C Question 37 B Question 38 A Question 39 D Question 40 A
Question 41 C Question 42 C Question 43 C Question 44 D Question 45 A
Question 46 D Question 47 B Question 48 C Question 49 C Question 50 B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN ANH 2020 S Ố 12
SỞ BẠC LIÊU LẦN 2

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1: In most

developed countries, up to 50% of

population enters higher

education at some time in their lives.
A. the / Ø B. Ø / Ø C. the / the D. Ø / the
Question 2: But for his kind support, I .
A. would not have succeeded B. did not succeed
C. had not succeeded D. would succeed
Question 3: – Jean: “Why didn’t you tell me about the plans for the merge?”
– Jack: “I would have told you .”
A. if you asked me to B. had you asked me to
C. you had asked to me D. you were asking me
Question 4: This year, so far, we 28,000 dollars and are still counting.
A. a

Hiện tại Đề thi thử Anh 2020 CCBOOK Số 21 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >