• Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1

Đề kiểm tra chương sự điện li - đề 1

Bạn đang xem tài liệu: Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1 tại Tài Liệu Pro

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1  là tài liệu ôn tập kiến thức đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo.

Xem thêm những tài liệu hay khác

Một số bài tập trong tài liệu:.

Câu 2:Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối trung hòa.
A. Muối trung hòa là muối mà dung dịch luôn có pH = 7
B. Muối trung hòa là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
C. Muối trung hòa là muối không còn hiđro có khả năng phân li ra proton.
D. Muối trung hòa là muối không còn hiđro trong phân tử
Câu 3: Dung dịch A không thể chứa đồng thời các ion nào sau đây:
A. Fe3+, Cu2+, Na+,NH4

+, Cl. B. Mg2+, Ca2+, H+, OH, Cl, SO4
2-
.

C. NH4
+., K+, Na+, PO4
3-
, CO3
2-
. D. Al3+, K+, H+, NO3

, SO4
2-
.

Đề kiểm tra chương sự điện li - đề 1

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1

Câu 4: Hòa tan 0,04gam NaOH vào nước để được 1lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:
A. 12 B. 11 C. 3 D. 4
Câu 5: Cho các dung dịch A,B,C,D chứa các tập hợp ion sau đây:
A. Cl; NH4

+; Na+; SO4
2-
, B. Ba2+; Cl; Ca2+; OH. C. K+; H+; Na+; NO3

; . D. K+; NH4
+; HCO3

; CO3
2-

Trộn 2 dung dịch với nhau thì cặp nào không có phản ứng?
A. D + A B. A + B C. B + C D. C + D
Câu 6:Câu phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự điện ly:
A. Sự điện li là sự phân li của một chất dưới tác dụng của dòng điện.
B. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất điện li đó tan trong nước hay ở trạng
thái nóng chảy.
C. Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào trong nước thành dung dịch.
D. Sự điện li một chất thực chất là một quá trình oxihoa -khử
Câu 7: Ion CO3
2-
không phản ứng với dung dịch nào sau đây:

A. Na+; K+; NO3

; HCO3

. B. H+; K+; HSO4

; Na+; Cl.

C. Ba2+; Ca2+; OH; Cl. D. Fe3+; NH4

+; Cl; SO4
2-
.
Câu 8: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2
SO4
0,01 mol/l với 250 ml dung dịch

Ba(OH)2
a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và a là:
A. 0,5825 gam và 0,06 M B. 0,5875 gam và 0,04 M
C. 0,5626 gam và 0,05 M D. 1,97 gam và 0,01 M
Câu 9 : Thêm 1 mol CH3

COOH vào 1 lit nước nguyên chất. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch là 1M. B. Độ pH của dung dịch giảm đi
C. Nồng độ ion OH > nồng độ ion H+ D. Axitaxetic phân li hoàn toàn thành các ion.
Câu 10 : Trong các phản ứng sau: phản ứng nào là phản ứng oxihoa khử?

Câu 11: Trộn 50 ml dung dịchHCl với 50 ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2.
Nồng độ mol/ lit của dung dịch HCl là:
A. 0,18 B. 0,16 C. 0,06 D. 0,12

Câu 19: Độ điện li (α ) của chất điện li là:

A. Tỉ số giữa phân tử chất điện ly trên phân tử chất tan.
B. Tỉ số giữa phân tử chất tan trên phân tử chất điện li.
C. Tỉ số giữa số số mol chất tan trên số mol chất điện li.
D. Tỉ số giữa nồng độ chất tan trên nồng độ chất điện li.
Câu 20: Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2

0,5 M với 100 ml dung dịch KOH 0,5 M được dung dịch A. Nồng độ

mol/l của ion OHtrong dung dịch A là:
A. 1,5 M B. 0,65 M C. 0,55 M D. 0,75 M
Câu 21: Hòa tan 4,9 gam H2
SO4
vào nước để được 1 lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 22: Trộn 200 ml dung dịch H2
SO4
0,05 M với 300 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được dung dịch Y. pH của

dung dịchY là :
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 23: Cho dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+; Ba2+; Ca2+, và 0,1 mol Cl; 0,2 mol NO3

. Thêm dần V lit dung

dịch gồm K2

CO3 0,5 M và Na2
CO3
0,5 M cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:

A. 0,2 B.0,25 C.0,35 D.0,15
Câu 24: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2
SO4
0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a

mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là :
A. 0,13 M B. 0,1 M C. 0,2 M D. 0,12 M
Câu 25: Cho 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm (NH4
)
2
SO4
0,01 M và Na2
SO4
0,02 M tác dụng với 500 ml dung

dịch Ba(OH)2

0,02 M.Đun nóng dung dịch sau phản ứng để khí thoát ra hết khỏi dung dịch. Khối lượng dung

dịch giảm sau phản ứng là:
A. 0,17 gam B. 2,5 gam C. 3,95 gam D. 2,33 gam

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1 là một tài liệu khá hay hãy tải về và làm nhé các bạn

pdf Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON

Axit – bazo – muối (Phân loại chi tiết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion

Dạng bài tập tính pH dung dịch

Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

Bài tập tự luận sự điện li

BTTN tổng hợp sự điện li

BTTN tính toán sự điện li