• Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh

Bạn đang xem tài liệu: Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh tại Tài Liệu Pro

Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh

Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh LÀM ĐỀ !!! LÀM ĐỀ !!! LÀM ĐỀ !!! là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn Phải nói là nghe mãi không thừa luôn á

Bạn có bao giờ muốn tìm kiếm những đề HỌC KÌ để làm nhưng không hay chưa?

Đây chính là bộ đề sẽ giúp bạn thõa sức cày bừa, chúc bạn ngon miệng, còn chờ gì nữa mà không tải nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. around B. mouse C. count D. country
2. A. mechanic B. achievement C. chemistry D. school
3. A. cut B. fun C. pull D. button
4. A. camera B. famous C. glad D. family
5. A. seat B. leave C. increase D. ready
II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others
6. A. computer B. important C. villagers D. condition
7. A. television B. community C. atmosphere D. damage
8. A. documentary B. recommend C. photography D. information
9. A. channel B. cartoon C. headline D. popular
10. A. persuade B. relax C. research D. export
III. Choose the word or phrase -a, b, c, d – that best completes each sentence.
11. Yesterday, when I ___ at the station, the train __ for 15 minutes.
A. arrived/had left B. arrived/left C. had arrived/left D. arrived/ has left
12. Would you mind __ me a hand with these bags?
A. give B. to give C. giving D. to giving
13. When I was a child I__ fishing with my father on Sunday mornings.
A. went B. had gone C. used to go D. Was used to going
14. Marie Curie harboured the dream of a __ career which was impossible for a woman at that time.
A. scientist B. scientific C. science D. scientifically
15. The meeting had been cancelled __ the chairman’s absence.
A. because B. because of C. in spite of D. although
16. My favorite _____ at school was mathematics.
A. topic B. class C. theme D. subject

Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh: LÀ TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TOÁN TUYỆT VỜI !!!ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

UNIT 1 FRIENDSHIP (WRITING) LỚP 11

BÀI TẬP CÁCH ĐÁNH TRỌNG TÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 HISTORICAL PLACES Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 16 GRAMMAR REVIEW Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 CITIES Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 12 MUSIC Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 11 GRAMMAR REVIEW LỚP 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 10 GRAMMAR REVIEW LỚP 10 (đáp án chi tiết)

BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ (đáp án chi tiết)

(TIẾNG ANH 10) UNIT 8  LANGUAGE FOCUS (đáp án chi tiết)